Pályázati Felhívás


Pályázati felhíváscivil szervezetek (egyesületek, alapítványok) részére

 

Őriszentpéter Város Önkormányzata pályázatot hirdet a településen székhellyel vagy telephellyel rendelkező és működő civil szervezetek, egyesületek, alapítványok részére, pénzbeli önkormányzati támogatásra.

 

1. A pályázat címe és célja:

A pályázat címe: „Civil szervezetek 2019. évi önkormányzati támogatása”.

A pályázat célja a helyi civil szervezetek közül az egyesületek és alapítványok által az önkormányzat feladatkörébe tartozó, vagy ahhoz kapcsolódó, a helyi közösség érdekeit szolgáló tevékenységek ellátásának támogatása a működési költségekhez hozzájárulás. Feladat ellátáshoz szükséges eszközbeszerzések, beruházások pályázati önerejének biztosítására.

2. Támogató megnevezése:

Őriszentpéter Város Önkormányzata (9941 Őriszentpéter, Városszer 106. )

Formája: Vissza nem térítendő támogatás

3. A pályázat benyújtására jogosult, és - szükség szerint - a pályázatból kizárt pályázók meghatározása:

Pályázat benyújtására jogosult a részben vagy egészben Őriszentpéter közigazgatási területén működő, ott székhellyel vagy telephellyel rendelkező egyesület, és alapítvány.

Nem jogosult pályázat benyújtására az az egyesület vagy alapítvány,

aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
a kizárt közjogi tisztségviselő,
az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
olyan egyesület vagy alapítvány illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület vagy alapítvány ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
az az egyesület, alapítvány, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége,

ea)     amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),

eb)     amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,

f)     akinek a részvételből való kizártságának tényét a 2007. évi CLXXXI. törvény  13. § alapján a honlapon közzétették.”

 

Ki kell zárni azt a pályázatot, amelynek a benyújtója a pályázaton –a pályázati eljárás bármely szakaszában fennálló körülményre tekintettel – nem részesülhet támogatásban.

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki

a pályázati kiírásban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek nem megfelelő pályázatot nyújtott be, és a hiánypótlást az erre való felhívásra sem teljesítette,

a korábban megítélt és folyósított támogatásával még nem számolt el.

aki a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik,
a támogató által meghatározott mértékű saját forrással nem rendelkezik, továbbá azt nem igazolja,
a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett,
jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb – a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt áll,
jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja, vagy
nem felel meg az Áht. 50. §. (1) bekezdése szerinti követelményeknek,
aki az előző öt évben a támogató által biztosított költségvetési támogatás felhasználásával jogszabályokban vagy támogatási szerződésben foglalt kötelezettségét megszegve még nem számolt el.

i.)  Aki adott megpályázott tevékenység vonatkozásában jelentős saját bevételre is szert tesz.

4. A pályázat tartalmi és formai követelményei, a benyújtandó pályázatok példányszáma:

A pályázatot az 1. sz. pályázati adatlapon kell benyújtani 1 eredeti, aláírt példányban.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

a pályázó azonosító adatait, így különösen nevét, székhelyét (címét),
a pályázó adószámát,
a pályázó képviselőjének nevét,
a pályázó elérhetőségének megjelölését,
a költségvetési támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések ismertetését, azok tervezett hatásait, összefüggéseit a pályázati kiírásban megjelölt pályázati céllal, valamint az ezekhez kapcsolódó részletes költségtervet,
az igényelt költségvetési támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó összegét és a levonható, visszaigényelhető általános forgalmi adó összegét,
a megvalósítás és a finanszírozás tervezett időbeni ütemezését (a megvalósítás kezdő és befejező időpontját),
a rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összegét, ezen belül

ha)    az államháztartás központi alrendszeréből igényelt, kapott egyéb költségvetési támogatásból, valamint külföldi forrásokból származó összeget,

hb)    az állam, az Országgyűlés, a Kormány, a miniszter, illetve költségvetési szerv által alapított vagy tulajdonolt alapítványtól, közalapítványtól, köztestülettől, nonprofit vagy más gazdasági társaságtól igényelt, kapott támogatás összeget.

i)   a pályázó bankszámlaszámát.

A támogatási igényhez csatolni kell

az egyesület, alapítvány bírósági nyilvántartásba vételéről szóló bírósági végzés fénymásolatát, amennyiben még nem csatolta korábban
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 14. §-a szerinti, 2. sz. nyomtatványon megtett nyilatkozatot

 

6. A támogató rendelkezésére álló forrás megnevezése és összege:

A pályázati forrás az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendeletben „Civil alap” címen meghatározott 4.500 000 Ft.

Ebből:               - sportcélra támogatási keret              2.500.000 Ft

                          - egyéb civil támogatási keret            2.000.000 Ft

7. A költségvetési támogatásból elszámolható és el nem számolható költségek köre:

A támogatásból a pályázati adatlapon szereplő költségek számolhatók el.

8. A finanszírozás módja

Az elnyert támogatási összeg a képviselő-testület által meghatározott ütemezés szerint, az első részlet a támogatási szerződés megkötését követő 15 napon belül kerül a kedvezményezett részére átutalásra. A támogatás vissza nem térítendő támogatás.

Támogatás folyósítása a döntéstől számított 8 napon belül történik. Feltétele, hogy a pályázó a korábban kapott támogatással maradéktalanul elszámolt.

9. A pályázat benyújtásának határideje, helye és módja:

Pályázatot 2019. évben maximum 3 alkalommal lehet benyújtani:

2019. április 30-án 12.oo óráig,
2019. július 15-én 12.oo óráig
2019. október 15-én  12.oo óráig kell lezárt borítékban az Őriszentpéter Város Önkormányzatának címezve (9941 Őriszentpéter Városszer 106.) személyesen vagy postai úton benyújtani. A borítékra rá kell írni: „Civil szervezetek támogatása 2019”.

10. A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetősége és feltételei:

A pályázat hiányossága esetén a pályázó a benyújtási határidőtől számított 5 munkanapon belül felhívást kap a hiánypótlásra 8 napos határidő kitűzésével. Amennyiben a hiánypótlási felhívásnak határidőben nem tesz eleget, a pályázat elutasításra kerül.

11. A pályázatok elbírálásának határideje, főbb szempontjai, a pályázat eredményéről történő értesítés módja és határideje:

A pályázatokat a képviselő-testület bírálja el a pályázat benyújtására nyitva álló határidőtől számított 30 napon belül. A döntésről a polgármester a pályázót 10 munkanapon belül írásban értesíti.

12. A költségvetési támogatás felhasználására vonatkozó feltételek: 

a támogatást csak a pályázati döntés szerinti célra lehet felhasználni,
a támogatás a tárgyévben keletkezett költségekre számolható el,
a támogatással legkésőbb 2020. január 31-ig el kell számolni,
az elszámolás pénzügyi és a támogatott cél megvalósulását részletesen leíró szöveges beszámolóból áll
nem támogatható az a pályázati projekt, amely önfinanszírozó, illetve, amely jelentős bevételt termel. A bevételek nagysága eléri a támogatási összeg minimum 50%-át.
a pénzügyi beszámolóhoz csatolni kell a számlák hitelesített másolatát,
a támogatást a támogató a támogatási szerződés megkötését követő 15 napon belül utalja át kedvezményezett számlájára,
a jogosulatlanul igénybe vett támogatást önkéntesen és haladéktalanul, illetve ezek elmaradása esetén az erre történő felhívástól számított 15 napon belül vissza kell fizetni
a támogatással és a felhasználásával kapcsolatos bizonylatokat öt évig köteles a kedvezményezett megőrizni és ellenőrzés esetén bemutatni
a kedvezményezett az adataiban bekövetkezett változásokat köteles a támogatónak 15 napon belül bejelenteni
A támogató jogosult a támogatási szerződéstől elállni, azt felmondani, ha az alábbiakban foglalt feltételek közül legalább egy bekövetkezik:

ja)   hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a kedvezményezett a támogatási döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a támogatási igény benyújtásakor,

jb)   a 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 81. §-ában meghatározott valamely körülmény a támogatási döntés meghozatalát követően következik be, vagy jut a támogató tudomására,

jc)   a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a támogatási szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved,

jd)   a kedvezményezett neki felróható okból megszegi a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget ellenőrzéstűrési kötelezettségének, és ennek következtében a költségvetési támogatás szabályszerű felhasználását nem lehet ellenőrizni,

je)   a kedvezményezett a 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 75. § alapján adott nyilatkozatok bármelyikét visszavonja,

jf)    a kedvezményezett a támogatási szerződésben meghatározott határidőig sem teljesítette vagy nem megfelelően teljesítette a beszámolási kötelezettségét.

 

A támogatási szerződést a képviselő-testület nevében a polgármester köti meg a kedvezményezettel, a döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül.

15. A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás adása:

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad Rókáné Simon Anita ig. főelőadó  

16. A pályázat elkészítése során kötelezően használandó dokumentumok mintái: 

Az adatlapok az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivataléban papír alapon vagy elektronikusan az onkormanyzat@oriszentpeter.hu e-mail címen igényelhetők, illetve

www.oriszentpter.hu/e-kozigazgatas/nyomtatványok megtalálható.

PÁLYÁZATI ADATLAP

Őriszentpéter, 2019. április 17.

 

                                                                                        Őr Zoltán
                                                                                      polgármester